Для цитирования данной статьи, пожалуйста, используйте эту ссылку: http://dx.doi.org/10.18688/aa188-1-12
Заголовок Церковь святого Гиацинта в Варшаве: проблема готических реминисценций в польской архитектуре XVII века
Автор email artem9195@mail.ru
Сведения об авторе Ванюшин Артем Сергеевич — магистр. Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., д. 7/9, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 199034.
В рубрике Западноевропейское искусство Нового времени DOI10.18688/aa188-1-12
Год 2018 Номер сборника 8 Страницы 131139
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 72.035.3 Индекс ББК 85.113
Аннотация

В статье рассматриваются ключевые особенности архаизирующих тенденций в польской архитектуре XVII в. С одной стороны, они могут являться лишь следствием крайней устойчивости позднеготической традиции в провинциальном зодчестве. С другой же стороны, их можно интерпретировать как обусловленную разными факторами сознательную отсылку к архитектурному наследию XIII-XVI вв. Подобные готические реминисценции в польской искусствоведческой литературе обозначаются термином «постготика». Одним из наиболее ярких примеров данного явления служит церковь святого Гиацинта в Варшаве, строившаяся в 1605-1638 гг. Включение в ее архитектурное решение разнообразных постготических элементов, как и в других подобных случаях, было обусловлено обстоятельствами эпохи Контрреформации и имело целью засвидетельствовать исторический характер традиции Доминиканского ордена.

Ключевые слова
Библиографическая ссылка Ванюшин А. С. Церковь святого Гиацинта в Варшаве: проблема готических реминисценций в польской архитектуре XVII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8 / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. С. 131–139. ISSN 2312-2129. http://dx.doi.org/10.18688/aa188-1-12
Publication Язык статьи русский
Список цитируемой литературы
 • 2. Adamski J. Sklepienie sieciowe w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie i jego miejsce w późnogotyckiej architekturze Małopolski // Sztuka w kręgu krakowskich Dominikanów / Red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak. — Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013. — S. 395–414.
 • 3. Bania Z., Bender A., Gryglewski P., Talbierska J. Sztuka Polska: Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek). — Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013. — 464 s.
 • 4. Blaschke K. Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze kościelnej na Rusi Czerwonej. — Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2010. — 152 s.
 • 5. Chrzanowski T. Neogotyk około roku 1600” — próba interpretacji // Sztuka około roku 1600: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie: Lublin, listopad 1972. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. — S. 75–112.
 • 6. Gryglewski P. De Sacra Antiquitate: Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012. — 480 s.
 • 7. Grzybkowski A. Gotycka architektura murowana w Polsce. — Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. — 310 s.
 • 8. Jurkowlaniec G. Epoka nowożytna wobec średniowiecza: pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki. — Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. — 588 s.
 • 9. Krasny P. Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej // Artifex doctus: studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / Red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak. — Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. — Vol. 1. — S. 291–300.
 • 10. Markiewicz A. “Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku // Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie / Red. A. Markiewicz. — Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2009. — S. 9–24.
 • 11. Miłobędzki A. Architektura polska XVII wieku. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. — Vol. 1. — 598 s.
 • 12. Putkowska J. Architektura Warszawy XVII wieku. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. — 346 s.
 • 13. Samek J. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy w. XVII // Folia Historiae Artium. — 1968. — Vol. V. — S. 71–127.
 • 14. Urbanowski M. W. Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie // Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222—1972 / Red. J. Kłoczowski. — Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 1975. — Vol. II. — S. 197–231.
 • 15. Zaucha T. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony. — Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2015. — 288 s.